ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 N.2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000).

- Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος άδειας οχήματος, ως εξής:

Α. Ιδιωτικής χρήσης
α)
Μοτοσικλέτες              9    ΕΥΡΩ
β) Λοιπά οχήματα           75      

Β. Δημόσιας χρήσης
α)
Μοτοσικλέτες              30    ΕΥΡΩ
β) Λοιπά οχήματα           100      

Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000)
            
2.1. Από επαχθή αιτία
Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος, σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
 
           Κατηγορία         Κινητήρας σε κυβ. εκατ.        Τέλος μεταβίβασης
                 Α                        51 -   400                           30 ΕΥΡΩ
                 Β                        401 -   800                           45 ΕΥΡΩ
                 Γ                        801 - 1300                           60 ΕΥΡΩ
                 Δ                      1301 - 1600                            90  ΕΥΡΩ
                 Ε                      1601 - 1900                          120  ΕΥΡΩ
                 ΣΤ                      1901 - 2500                           145 ΕΥΡΩ
                 Ζ                      2501 & άνω                           205  ΕΥΡΩ
    
β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα

         Κατηγορία    Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα         Τέλος μεταβίβασης

                 Α                      έως    3.500                             30  ΕΥΡΩ     
                 Β                  3.501 -  10.000                            45 ΕΥΡΩ    
                 Γ                  10.001 -  20.000                            75 ΕΥΡΩ    
                 Δ                  20.001 -  30.000                          120  ΕΥΡΩ     
                 Ε                  30.001 -  40.000                          145  ΕΥΡΩ     
                 ΣΤ                40.001 και  άνω                           175 ΕΥΡΩ    
 
γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα

           Κατηγορία              Θέσεις καθημένων                Τέλος μεταβίβασης

                 Α                            έως   33                            75 ΕΥΡΩ
                 Β                            34 - 50                           105 ΕΥΡΩ    
                 Γ                          51 και άνω                          135  ΕΥΡΩ

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ

ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας

           Κατηγορία        Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα       Τέλος μεταβίβασης                     
                 Α                              μέχρι   3.500                     75  ΕΥΡΩ
                 Β                          3.501 -  10.000                  160  ΕΥΡΩ
                 Γ                          10.001 -  20.000                  235  ΕΥΡΩ
                 Δ                          20.001 -  30.000                  350  ΕΥΡΩ
                 Ε                          30.001 -  40.000                  455  ΕΥΡΩ
               ΣΤ                         40.001 και άνω                     560 ΕΥΡΩ

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας

           Κατηγορία      Θέσεις καθημένων και ορθίων      Τέλος μεταβίβασης

                   Α                                 έως   50                      350 ΕΥΡΩ  
                   Β                                 51 και άνω                  530  ΕΥΡΩ

- Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται με εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.
Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιμερίζεται αναλόγως.
- Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.
- Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

ζ) Για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του μοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.
-  Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.
 - Το πιο πάνω τέλος επιμερίζεται αναλόγως όταν μεταβιβάζεται ποσοστό.
  -  Το τέλος καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

2.2. Από χαριστική αιτία
Για τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά - γονική παροχή) δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη μεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

2.3. Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης
Η μεταβίβαση των αυτοκινήτων οχημάτων ολοκληρώνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού καταβληθούν οι πάσης φύσεως οικονομικές επιβαρύνσεις στις  Δ.Ο.Υ. 

2.4. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων
α) Η άδεια κυκλοφορίας καθώς και το βιβλιάριο μεταβολών και κυριότητας του αυτοκινήτου, εφόσον υπάρχει.
β) Απόδειξη καταβολής των προβλεπομένων οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
γ) Φορολογική ενημερότητα του πωλητή.
δ) Καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το έτος μεταβίβασης και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών, καθώς και το τυχόν πρόστιμο.  

3. Τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος (άρθρο 20 ν.2948/2001, ΦΕΚ 242/Α/19-10-01).
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, και, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
 
Α. Αυτοκίνητα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης

α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες

       Κατηγορία          Κινητήρας σε κυβ. εκατ.          Τέλη Κυκλοφορίας   

             Α                          51  -   300                       11,74 ΕΥΡΩ
             Β                        301  -   785                       29,35 ΕΥΡΩ
             Γ                        786  - 1.357                     73,37  ΕΥΡΩ
             Δ                      1.358 - 1.928                    132,06 ΕΥΡΩ
             Ε                      1.929 - 2.357                    293,47 ΕΥΡΩ
             ΣΤ                    2.358  και άνω                     381,51  ΕΥΡΩ

Για τα ΕΙΧ ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα):  73,37 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α 132΄). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
 Τα ανωτέρω τέλη κυκλοφορίας είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 ου άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄) για ολόκληρο το έτος.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

       Κατηγορία          Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα        Τέλη Κυκλοφορίας
 
               Α                           έως    3.500                           73  ΕΥΡΩ
               Β                         3.501 - 10.000                        205  ΕΥΡΩ
               Γ                       10.001 - 20.000                        410  ΕΥΡΩ
               Δ                       20.001 - 30.000                        645  ΕΥΡΩ
               Ε                       30.001 - 40.000                        909  ΕΥΡΩ
             ΣΤ                       40.001 και  άνω                       1027 ΕΥΡΩ
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ):                                                   205 ΕΥΡΩ
                
γ) Λεωφορεία

       Κατηγορία                  Θέσεις καθημένων                 Τέλη κυκλοφορίας                        
               Α                               έως 33                             146 ΕΥΡΩ
               Β                             34 -  50                            278  ΕΥΡΩ
               Γ                             51 και άνω                           352 ΕΥΡΩ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες:  366 ευρώ.                      
Β. Αυτοκίνητα οχήματα Δημόσιας Χρήσης

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ.      

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

       Κατηγορία          Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα           Τέλη κυκλοφορίας

               Α                             έως    3.500                        88  ΕΥΡΩ
               Β                           3.501 - 10.000                     132  ΕΥΡΩ
               Γ                           10.001 - 20.000                     234  ΕΥΡΩ
               Δ                         20.001 - 30.000                      410  ΕΥΡΩ
               Ε                         30.001 - 40.000                      586  ΕΥΡΩ
             ΣΤ                         40.001 και  άνω                       733 ΕΥΡΩ
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ):                                                   205 ΕΥΡΩ

Επισημαίνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων οχημάτων (περ. β του τίτλου Β) αντικαταστάθηκαν, μετά τη ψήφιση στη Βουλή των διατάξεων του άρθρου 19, του νομοσχεδίου Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις  και διαμορφώθηκαν ως εξής:

       Κατηγορία          Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα         Τέλη κυκλοφορίας

               Α                             έως    3.500                        88 ΕΥΡΩ
               Β                           3.501 - 10.000                       132 ΕΥΡΩ
               Γ                           10.001 - 19.000                       234 ΕΥΡΩ
               Δ                           19.001 - 26.000                       340 ΕΥΡΩ
               Ε                           26.001 - 33.000                       450 ΕΥΡΩ
             ΣΤ                         33.001 - 40.000                      640  ΕΥΡΩ
               Ζ                           40.001 και  άνω                     1000 ΕΥΡΩ

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

γ) Λεωφορεία:  

       Κατηγορία            Θέσεις καθημένων & ορθίων         Τέλη κυκλοφορίας                       
       Ι. Αστικά  Α                         έως 50                           146  ΕΥΡΩ
                     Β                    51 και άνω                           264  ΕΥΡΩ
 ΙΙ. Υπεραστικά  Α                         έως 50                           146  ΕΥΡΩ
                     Β                    51 και άνω                           205  ΕΥΡΩ

                                         Θέσεις καθημένων                    

     ΙΙΙ. Τουριστικά                         έως 40                           293  ΕΥΡΩ
                                             41 και άνω                            410 ΕΥΡΩ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 205 ευρώ.

Γ.
Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 18,30 ευρώ.

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 1,90 ευρώ την ημέρα.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων (Φ.Ι.Χ., Ελκυστήρες, Λ.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ. με ή χωρίς μετρητή, Φ.Δ.Χ., Ελκυστήρες, Λ.Δ.Χ., αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες) περιορίζονται κατά 50% εφόσον αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
   α) για μοτοσικλέτες      19 ευρώ
     β) για λοιπά οχήματα 95,30  ευρώ

ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των διτρόχων, τριτρόχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 7,30 ευρώ.

3.1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

3.2. Αναπηρικά αυτοκίνητα

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.  

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002.

- ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

 - ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΦΙΧ, ΦΔΧ, κ.λ.π.) Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 2002
      
5. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Τράπεζες:  ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, ΚΥΠΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ μόνο για τα Ιδιωτικής Χρήσης αυτ/τα οχήματα - Το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής. 
Δ.Ο.Υ. α) Για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα οχήματα σε περί-πτωση εκπρόθεσμης προμήθειας, ή εάν οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει λανθασμένο ειδοποιητήριο ή δεν έχουν λάβει ή το έχουν απωλέσει β) Για τα Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα. - Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

6. Έκδοση Προσωρινής άδειας

Χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για δύο (2) ημέρες το μήνα.

α) Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα μόνο για τη μεταφορά τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης, ή για έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. ή σε ειδικά συνεργεία για μετατροπή, προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων.

β) Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία μόνο για δοκιμή, επισκευή ή πώληση αυτών.

7. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη θέση σε ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων.

7.1. Αναφορικά με τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα μοτοσικλέτες και τροχόσπιτα ιδιωτικής χρήσης, κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας:
Δήλωση ακινησίας.
Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).

7.2. Αναφορικά με τα Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.  Σε περίπτωση που θα υποβληθούν τα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

7.3. Αναγκαστικές ακινησίες
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α) Ανωτέρα βία: (Καταστροφή, πυρκαγιά κ.λ.π.).
   Αποδεικτικό καταστροφής.
β) Κλοπή:
Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε η  αριθ.: .  δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.
γ) Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κ.λ.π.
   Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.
δ) Κυκλοφορία στο εξωτερικό
Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.        

8. Άρση ακινησίας (ΕΙΧ, μοτοσικλετών).

- Ο κάτοχος του οχήματος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, με την προμήθεια του ειδικού σήματος καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Χωρίς πρόστιμο, στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση, και το όχημα παρέμεινε σε ακινησία για όλο το έτος.

9. Οριστική διαγραφή

Για την οριστική διαγραφή αχρηστευομένων, διαλυομένων ή εξαγομένων στο εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων, απαιτείται η κατάθεση στις Διευθύνσεις Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α) Υπεύθυνης δήλωσης ν. 1599/1986.

β) Των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) καθώς και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα κτλ.

Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, τόσο αυτά που εκδίδονται από την υπηρεσία όσο και αυτά που προσκομίζονται σαυτή δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Επίσης δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η κύρωση του γνησίου της υπογραφής.

2. Μισθώματα ακινήτων

Τα μισθώματα των ακινήτων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που μαζί με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό οφείλεται σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού. Το θέμα του βάρους του ανωτέρου τέλους είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή). Εάν δεν υπάρχει συμφωνία το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη και ενοικιαστή εξ ημισείας. Όταν ο ένας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αντισυμβαλλόμενο.

Τα τέλη χαρτοσήμου συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται μαζί με το φόρο εισοδήματος, που αναλογεί στο εισόδημα από οικοδομές, σύμφωνα με την ακολουθούμενη για το φόρο αυτό διαδικασία.

3. Κατάργηση τελών χαρτοσήμου

Α.
Καταργούνται από 1-1-2002 τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από μίσθωση εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,
β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών για απασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,
γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό,
δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας,
ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σε διαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές,
στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.

Β. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1068985/900/Τ.&Ε.Φ./12-7-2001 (ΦΕΚ 950 Β΄). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται, διαφορετικός τύπος και περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.