ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Οδηγίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ειδικό οδηγό
Η σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε δεκαπέντε βασικά ερωτήματα των φορολογουμένων προκειμένου να αποφύγουν λάθη κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους που ενδεχομένως τους «στοιχίσουν» και σε χρόνο αλλά κυρίως σε χρήμα περιλαμβάνει το ειδικό εγχειρίδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, με το εν λόγω εγχειρίδιο παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις για το ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα ή το φόρο, ποια δικαιολογητικά απαιτούντα για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων και εργοστασιακής αξίας κάτω των 50.000 ευρώ, πώς φορολογούνται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, πότε συμπληρώνεται το Ε9, ποιες δωρεές ισχύουν για την κάλυψη τεκμηρίων, πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου, αλλά και σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος.

Αναλυτικότερα, στο συγκεκριμένο οδηγό του υπουργείου επισημαίνονται τα εξής:

1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες;

ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Απαιτούνται αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν. Ποσοστό 15% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
Απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων.
Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό συμβόλαιο συνδέεται με επένδυση αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που αγοράστηκαν μέχρι 31.12.2000 και διακρατήθηκαν από το φορολογούμενο για τρία χρόνια από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι 31.12.2003, υποβάλλεται ενιαία βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο για τη δαπάνη αγοράς των μεριδίων όσο και για τη δαπάνη καταβολής των ασφαλίστρων του έτους 2003.
Το ποσό της δαπάνης αυτής εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα και το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα κατ' οίκον μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής. Ποσοστό 15% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο.
Το συνολικό ποσό της δαπάνης των εισφορών αυτών αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα.

ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ποσοστό 15% της δαπάνης αυτής αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημα. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.000 ευρώ και για κάθε σύζυγο.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ
Σε περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2003 υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τα 2.950,00 ευρώ ετησίως, απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου 10%. Δεν απαιτείται παρακράτηση και καταβολή φόρου για δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε. και τις θυγατρικές της εταιρείες.

Τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο εφόσον υπερβαίνουν συνολικά ετησίως τα 100 ευρώ.

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ
Στη βεβαίωση καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ειδικά για συμβάσεις δανείων που έχουν ληφθεί από 1.1.2000 και μετά, θα αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια της κατοικίας που αποκτιέται σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1.1.2003 και μετά, πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.
Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά οι τόκοι μειώνουν το συνολικό φόρο κατά ποσοστό 15% αυτών.

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 5 του Ν. 2892/2001, απαιτείται βεβαίωση διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχικών ή μεικτών εσωτερικού της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή των δικαιούχων, αν αγοράζουν από κοινού περισσότεροι του ενός, ο αριθμός του τίτλου αγοράς, η ημερομηνία αγοράς, η οποία πρέπει να είναι μέχρι 31.12.2000, το όνομα, η κατηγορία και το είδος του μετοχικού ή μεικτού αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων, το ποσό της δαπάνης αγοράς τους σε ευρώ και ότι τα μερίδια αυτά διακρατήθηκαν από το δικαιούχο για μία τριετία από τις 31.12.2000, δηλαδή μέχρι 31.12.2003.
Προκειμένου για δαπάνη αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, απαιτείται βεβαίωση διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων συνδεδεμένων με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και καταβολής ασφαλίστρων της ασφαλιστικής εταιρίας, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης βεβαίωσης με τη διαφορά ότι αντί για αριθμό τίτλου θα αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το οποίο συνδέονται τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και αντί για στοιχεία του δικαιούχου ή δικαιούχων, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων. Επιπλέον θα αναφέρεται το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων που τυχόν καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2003 για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.
Η δαπάνη αυτή αφαιρείται από το εισόδημα. Το ποσό της έκπτωσης ανέρχεται σε ποσοστό 25% της δαπάνης και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.650 ευρώ. Η έκπτωση αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Για την αναγνώριση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 1.900,00 ευρώ απαιτούνται δικαιολογητικά από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του κάθε προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει ως αναπήρου, τυφλού κ.τ.λ. λόγω της οποίας δικαιούται ο φορολογούμενος την έκπτωση αυτής της δαπάνης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημα αφαιρείται ποσοστό 15% του συνολικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών.
Το ποσό που μειώνει το φόρο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ και για τους δύο συζύγους και, εφόσον και οι δύο δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.
Εφιστάται η προσοχή, καθόσον τα δικαιολογητικά των οικογενειακών δαπανών για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών δεν θα υποβληθούν με τη δήλωση, αλλά θα φυλάσσονται από το φορολογούμενο για τρία έτη, δηλαδή οι αποδείξεις του 2003 μέχρι 31.12.2007.

2. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 10 μέτρα;

Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης των κύριων και κατόχων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων και εργοστασιακής αξίας κάτω των 50.000 ευρώ υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας. Ειδικότερα:
α) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από 1.1.1993 και μετά και έχουν έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1992 (δηλαδή είναι ηλικίας άνω των 10 ετών) δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.
β) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν καινούργια από 1.1.1993 και μετά και η αξία αγοράς τους (αξία τιμολογίου) είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ, δεδομένου ότι και η εργοστασιακή θα είναι χαμηλότερη του ποσού αυτού, δεν προσκομίζεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου, όπου αναγράφεται η αξία του τιμολογίου της αντιπροσωπείας, όπως αυτή δηλώθηκε ως τεκμήριο αγοράς κατά το χρόνο απόκτησής του.
Αν η αξία αγοράς, όπως δηλώθηκε ως τεκμήριο απόκτησης, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.
γ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.1993 μεταχειρισμένα, με έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.
δ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που έχουν εισαχθεί από τους ίδιους τους φορολογουμένους από το εξωτερικό και πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροσωπείες αυτών στη χώρα μας, δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά υπεύθυνη δήλωση, από το φορολογούμενο που το εισήγαγε για την εργοστασιακή αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.
Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκαφών αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου ότι το σκάφος έχει ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων και ότι δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3. Ποιες δαπάνες θεωρούνται οικογενειακές;

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές δαπάνες:
α) Τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων του φορολογουμένου.
β) Η αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, Jeep, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 5.000 ευρώ, με εξαίρεση αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης ή πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
γ) Οι δαπάνες των άρθρων 8 και 9 του Ν. 2238/1994, όπως ενοίκιο κύριας κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων ή ξένων γλωσσών, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
δ) Δαπάνες αγοράς τροφίμων και ποτών, καυσίμων, ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνιών, παροχών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ [EYDr.AT]  , ασφαλίστρων γενικά, τελών κυκλοφορίας και διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων.

4. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;

Πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ [DEHr.AT]   ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ. από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

5. Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;

Πρώτα εξετάζεται τι προβλέπει η σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που τυχόν ισχύει μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους με την Ελλάδα. Αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ή δεν υπάρχει σύμβαση, τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται.
Σημειώνεται ότι από το οικονομικό έτος 1993 (χρήση 1/1-31/12/1992) οι συντάξεις του εξωτερικού υπάγονται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Ο φόρος ο οποίος τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σ' αυτή εκπίπτει από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό του εισόδημα, μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα της αλλοδαπής στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται από τη διμερή σύμβαση, εάν υπάρχει.

6. Ποιο ποσό κεφαλαίου προηγούμενων ετών που φορολογήθηκε ή νόμιμα έχει απαλλαχθεί από τη φορολογία αναγνωρίζεται για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης;

Ποσό που προκύπτει από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό που αποδειγμένα έχει εισπραχθεί. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994 ή είναι κάτω από 2.900,00 ευρώ, το ποσό που θα εκπέσει δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2.900,00 ευρώ (Αρθρο 19 Ν. 2238/1994).
Εφιστάται η προσοχή καθόσον με την παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2065/1992 καταργήθηκε ο περιορισμός της πενταετίας.

7. Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Υπόχρεοι σε υποβολή του εντύπου αυτού είναι οι φορολογούμενοι που για πρώτη φορά υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ε1Α), ανεξάρτητα εάν διαθέτουν ή όχι ακίνητα, οπότε συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε1 ή Ε1Α, καθώς επίσης και όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές στα ακίνητα ή άλλα στοιχεία που δήλωσαν στο έντυπο Ε9 κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

8. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε9 σε περίπτωση γάμου ή ενηλικίωσης τέκνων;

Υπάρχει υποχρέωση γιατί έχουμε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση.

9. Πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε9 ακίνητα που αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν με προσύμφωνο, καθώς και οικόπεδα που δόθηκαν για αντιπαροχή;

Όχι. Μόνο στις σημειώσεις του φορολογουμένου μπορεί να αναφερθεί.

10. Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο διαχειριστικό έτος 2003 και δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994;

Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.

11. Ποιες οι τιμές ζώνης για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ.;

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φορολογούμενης περιόδου.

12. Ισχύουν οι άτυπες δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων;

Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

13. Πώς θα δηλωθεί στο Ε9 ημιτελές ακίνητο;

Για ακίνητα που η ανέγερσή τους άρχισε μέσα στο κρινόμενο έτος δεν θα υποβληθεί Ε9 και δεν θα δηλωθούν. Αντίθετα, θα δηλωθούν τα ακίνητα που αποπερατώθηκαν μέσα στο κρινόμενο έτος (σχετ. ΠΟΛ 1051/1998). Εξάλλου, δεν υπάρχει ο κωδικός 99 που είχε χρησιμοποιηθεί για το έντυπο Ε9 το 1997.

14. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;

Ως προκαταβολή υπολογίζεται το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα το κρινόμενο έτος. Αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπέσει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.
Δηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ 55% μείον παρακρατούμενος φόρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελματιών.

15. Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωτικός φόρος;

Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση με συντελεστή 1,5%. Για κατοικίες που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά ο συντελεστής γίνεται 3%.