ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ 2006

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.   Ευρετήριο ν. 2859/2000 κατ άρθρο..............................................................5

2.   Ν. 2859/2000 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει για το 2005..............................22

3.   Συναφείς διατάξεις

     Ν. 2523/1997 περί διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
     - Ευρετήριο κατ άρθρο............................................................................308
     - Κωδικοποιημένο κείμενο ν. 2523/1997......................................................309

4. ΦΠΑ στα ακίνητα με το ν.3427/ 2005.......................................... ................321

5.   Αλφαβητικό ευρετήριο ν. 2859/2000 και ν. 2523/1997...................................472