ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΦΒ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

?????? ????????? ???. ??????

 

1. Εάν ρυθμισθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, μήπως σταματούν και οι προσαυξήσεις;
Εάν τα ληξιπρόθεσμα χρέη υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238/Α), (εκδοθεί δηλαδή από το αρμόδιο όργανο απόφαση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και οι οφειλέτες αυτών είναι συνεπείς προς τις αποφάσεις των εν λόγω οργάνων), το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται σε ένα (1%) τοις εκατό για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την αριθ. 1072306/4143-12/0016/24.7.01 Α.Υ.Ο.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στην περίπτωση μόνον που αυτά υπαχθούν σε διάταξη νόμου, η οποία το ορίζει ρητά, καθώς και στην περίπτωση που προέρχονται από καταλογισμό συντάξεων αποδοχών και λοιπών βοηθημάτων, που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, όπου οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

2. Ποια έκπτωση θα έχουν οι οφειλέτες, εάν εξοφλήσουν τις παλιές οφειλές;
Έκπτωση σε εξόφληση παλαιών οφειλών (στη Δ.Ο.Υ.) δεν παρέχεται σε καμία περίπτωση, παρά μόνον εάν ειδική ευεργετική διάταξη το προβλέπει.

3. Σε περίπτωση απώλειας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
Η επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση είναι δυνατή μόνον εάν το προβλέπει διάταξη νόμου.

4. Σε ποια περίπτωση, όταν υπάρχει απαίτηση κατά του Δημοσίου (από επιστροφή φόρου κ.λ.π.) γίνεται υποχρεωτική παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου;
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης οφείλει στο Δημόσιο οφειλές ληξιπρόθεσμες και έχει απαίτηση επίσης από αυτό, γίνεται υποχρεωτική παρακράτηση μέχρι του ύψους του ποσού των ληξιπροθέσμων οφειλών.

5. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας;
Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 1.500 ΕΥΡΩ.
β) Για την σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για την μεταβίβαση λόγω
γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.
δ) Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Δεν απαιτείται για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.
ε) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φόρου εισοδήματος (απαιτείται να έχει Α.Φ.Ε. ο μεταβιβάζων).
στ) Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων, τόσο από τον εκχωρητή ή τον ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

6. Ποιοι απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις);
α)
οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο μισθωτό ή συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
β) οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., τα Ιδρύματα που συνιστώνται με τον Α.Ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και ο Ο.Σ.Ε.
γ) οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους ανεξαρτήτως ποσού και για την είσπραξη επιδοτήσεων μέχρι του ποσού του 3.000 ΕΥΡΩ.
δ) ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς γιαπράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.
ε) οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.
στ) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
ζ) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί  στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
η) ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός στις περιπτώσεις που ενεργεί ως εντολοδόχος του Δημοσίου.
θ) οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.
ι) οι δικαιούχοι αμοιβών με πάγια αντιμισθία.
ια) οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.
ιβ) οι συμβαλλόμενοι κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως ή ματαιώσεως αιρέσεων ή προθεσμιών.

Από πού, πως και πότε μπορεί να χορηγηθεί το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας;
Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, με τη διαδικασία παροχής τηλεομοιοτυπίας, με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου με πιστοποιημένους φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.
Για τη χορήγησή του λαμβάνονται υπόψη:
α) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής.
β) Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.
γ) Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης Φ.Π.Α.
Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για το θέμα αυτό.

8. Μέχρι πότε ισχύει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας;
Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε:
α) τετραμηνιαία για την είσπραξη χρημάτων άνω των 1.500 ΕΥΡΩ.
β) εξαμηνιαία για όλες τις λοιπές περιπτώσεις και αναγράφεται η φράση: για κάθε νόμιμη χρήση πλην της είσπραξης χρημάτων.
γ) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μειωμένης χρονικής διάρκειας για τις περιπτώσεις που οι οφειλές του αιτούντος έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, οι δόσεις των οποίων τηρούνται κανονικά, για χρονική διάρκεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καθορίζεται από το νόμο. Όταν το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χορηγείται ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς αυτού ορίζεται σε ένα μήνα.

9. Εάν η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμός
Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του.
Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.
Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά την μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

10. Ποια μέτρα εκτέλεσης θα παρθούν για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
Για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και είναι:
α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
β) Κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών μέτρων και η προσωπική κράτηση σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης.

11. Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;
 Ναι.

12. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

13. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για επιστροφή χρημάτων;
Επειδή το πιστωτικό εκκαθαριστικό Σημείωμα και το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) αποτελούν τίτλο πληρωμής κατά την έννοια του Ν. 2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247Α/27-11-95), τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής είναι αυτά που ορίζονται στην αριθμ. 1113502/6435/0016/ ΠΟΛ. 1283/7-12-2001(ΦΕΚ 17288/27.12.01) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

14. Γιατί γίνεται παρακράτηση επιστρεφόμενου ποσού;
Διότι υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη του οφειλέτη και ως εκ τούτου παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τα χρέη του αυτά.

15. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής;
Ο δικαιούχος επιστροφής φόρου εισοδήματος, εφόσον δεν έχει εισπράξει το επιστρεπτέο ποσό δύναται να ζητήσει από το δημόσιο την πληρωμή του ποσού αυτού, μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εκκαθάρισης της οικείας φορολογικής δήλωσης. Η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι αυτή που αναγράφεται σε κάθε πιστωτική κατάσταση.

16. Οι ΔΟΥ μπορούν να εισπράξουν οφειλές Νομικών Προσώπων και Τρίτων;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει την είσπραξη των οφειλών τρίτων.

17. Λαμβάνονται υπόψη για χορήγηση ΑΦΕ οφειλές προς τρίτους;
Ναι, λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές προς Δήμους, Κοινότητες και Νομαρ
χιακές Αυτοδιοικήσεις. Δεν λαμβάνονται όμως οι οφειλές προς τους λοιπούς τρίτους και τα Νομικά Πρόσωπα.

18. Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωμένες στις ΔΟΥ;
Eίναι δυνατή η ρύθμιση από τα αρμόδια όργανα οφειλών προς τρίτους βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και ισχύει ό,τι και για τη χρέη προς το δημόσιο.

19. Μπορούν οι ΔΟΥ να εισπράξουν οφειλές προς άλλα κράτη;
Ναι και συγκεκριμένα οφειλές:
α) από ΦΠΑ προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την 76/308 οδηγία της ΕΟΚ.
β) προβλεπόμενες από διακρατικές συμβάσεις.

20. Μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για την είσπραξη οφειλών υπέρ τρίτων & Νομικών προσώπων βεβαιωμένων στις ΔΟΥ;
Ναι, μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για είσπραξη των οφειλών υπέρ τρίτων & Νομικών Προσώπων.